Kursus ini membincangkan konsep asas perakaunan, butiran penting yang terdapat di dalam penyata kewangan serta cara persembahan dan pelaporan penyata kewangan.